Regulamin psychoterapii

§ 1 – Zakres i warunki świadczonych usług

 

 1. Gabinet świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji, psychoterapii grupowej.
 2. Terapeuta zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Ofercie (Konsultacje psychologiczne, Psychoterapia, Psychoedukacja) oraz w zawieranym na początku terapii Kontrakcie terapeutycznym, a Pacjent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Świadczenia komercyjne są realizowane w formie spotkań w gabinecie w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.
 4. Terapeuta wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 5. W Gabinecie przyjmowane są osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 6. Z pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 7. Terapia osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego pacjenta.
 8. Terapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy terapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy – terapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty).

 

§ 2 – Prawa pacjenta

 

 1. Sesje terapeutyczne są poufne. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji na swój temat, ujawnianych na terapii  (z zastrzeżeniem & 4 pkt. 4).
 2. Uczestnictwo innych osób w procesie diagnostyczno-terapeutycznym (innych specjalistów) wymaga zgody pacjenta.
 3. Przed zastosowaniem przez terapeutę metod diagnostyki testowej, pacjent jest informowany o celach badania. Testy psychologiczne są wykonywane po uzyskaniu zgody pacjenta.
 4. Po etapie wstępnych konsultacji, pacjent może uzyskać od terapeuty informacje na temat wstępnej diagnozy i formy dalszej pomocy.
 5. Pacjent ma prawo poprosić terapeutę o podanie szczegółowych informacji, dotyczących jego kwalifikacji zawodowych, stażu pracy, metod pracy, przynależności do organizacji zawodowych, superwizji.
 6. Zaświadczenia i opinie pisemne są wydawane na prośbę pacjenta z zastrzeżeniem 14-dniowego terminu odbioru. Pacjent odbiera dokumenty osobiście w Gabinecie.

 

§ 3 – Kwalifikacje psychoterapeuty i jakość świadczonych usług

 

 1. Usługi są świadczone przez terapeutę, posiadającego wszelkie niezbędne kwalifikacje zawodowe, uznawane przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenie psychoterapii, diagnostyki psychologicznej.
 2. Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług terapeuta poddaje swoją prace regularnym superwizjom u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 4. Terapeuta stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, sympozjach oraz konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

 

§ 4 – Zasady kontaktu terapeutycznego

 

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają 3-4 sesje konsultacyjno-diagnostyczne, które umożliwiają wstępne rozpoznanie problemu pacjenta i zaplanowanie dalszego leczenia.
 2. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od określenia ram terapii (miejsca, czasu trwania, częstotliwości spotkań, zasad odpłatności). Szczegółowe zasady i cele terapii są omawiane na początku, w trakcie sesji konsultacyjnych – terapeuta oraz pacjent zawierają ustny kontrakt.
 3. Terapeuta dokonuje samodzielnie wyboru określonych metod pracy terapeutycznej kierując się potrzebami i możliwościami pacjenta.
 4. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia pacjenta i/lub otoczenia pacjenta terapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 5. Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) korzystają z pomocy terapeutycznej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Proces terapeutyczny może być konsultowany z opiekunami/rodzicami pacjenta, jednak szczegółowe treści wnoszone przez pacjenta na sesjach są poufne (z zastrzeżeniem  & 4 pkt. 4).
 6. Jeśli terapeuta uzna, że istnieje potrzeba dodatkowych badań/konsulatcji lekarskich, odsyła pacjenta do innego specjalisty.
 7. Kontakt terapeutyczny ogranicza się wyłącznie do spotkań na sesjach. Wykluczone są kontakty o charakterze przyjacielskim lub erotycznym. Zasada ta obowiązuje również po zakończeniu terapii.
 8. W celu zachowania neutralności procesu terapeutycznego, nie ma możliwości prowadzenia terapii osób spokrewnionych z terapeutą lub mających z nim kontakty pozaterapeutyczne.
 9. Pacjent może pozostawać tylko w jednym procesie terapeutycznym.
 10. Zakończenie terapii zawsze powinno zostać omówione z terapeutą.
 11. W sytuacji zakończenia terapii konieczne jest odbycie 2-3 spotkań podsumowujących i domykających proces terapii.
 12. W trakcie trwania terapii oraz przez okres około 3 miesięcy po zakończeniu terapii, pacjent nie powinien podejmować ważnych decyzji, przeprowadzać drastycznych zmian w swoim życiu.
 13. Terapeuta może skontaktować się z członkiem rodziny/znajomym pacjenta wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta. Zgoda pacjenta na kontakt z osobami trzecimi nie jest wymagana tylko w następujących przypadkach: pacjent jest niepełnoletni, leczy się psychiatrycznie na zaburzenia psychotyczne,  jest aktualnie hospitalizowany psychiatrycznie.

 

§ 5 – Rezerwacja sesji i płatności

 

 1. Sesje można rezerwować telefonicznie pod numerem 796-729-392.
 2. Rezerwując termin pacjent może krótko opisać problem, z jakim zgłasza się na konsultację
 3. Płatności za sesję można dokonać osobiście w Gabinecie po zakończeniu spotkania bezpośrednio u terapeuty. 
 4. Terapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w sytuacji wyższej konieczności, jednak nie później niż 1h przed sesją. W sytuacji, gdy sesja odwołana będzie w krótszym terminie, za kolejną sesję pacjent płaci 50% stawki.
 5. Spotkanie może zostać odwołane również przez pacjenta. Jeśli rezerwacja terminu zostaje odwołana minimum 24 godziny wcześniej, pacjent jest zwolniony z odpłatności za sesję.  Jeśli odwołanie spotkania następuje w przedziale czasowym krótszym niż 24 godziny, pacjent zobowiązany jest pokryć pełne koszty sesji/konsultacji.
 6. Zarówno pacjent, jak i terapeuta mogą zaplanować dłuższy urlop. Obie strony zobowiązują się powiadomić o takim fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum 2-tygodniowym. Nieobecności w ramach zaplanowanego urlopu, są zwolnione z odpłatności.

 

§ 6 – Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. 14.08.2017r
 2. Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Katarzyna Witalis-Słabosz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Aktualny regulamin Gabinetu Psychoterapii i Psychoedukacji Katarzyna Witalis-Słabosz jest dostępny na stronie: Regulamin
 4. Podpisanie przez pacjenta regulaminu jest równoznaczne z deklaracją przestrzegania zawartych w nim zasad.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych przez Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Katarzyna Witalis-Słabosz.